Pagina opties

Groter

Privacyverklaring

De gemeente Delfzijl respecteert uw privacy en u heeft er recht op dat de gemeente Delfzijl zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Delfzijl toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Delfzijl verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via DigiD. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan:

  • Voor- en achternaam;
  • Woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer.

De gemeente Delfzijl verwerkt persoonsgegevens voor telefonisch contact, informeren over wijzigingen van diensten of wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze wettelijke grondslagen kunnen zijn: wettelijke verplichting, overeenkomst, vitaal belang, toestemming en publiekrechtelijke taak.

Persoonsgegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u de website van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kunnen we ook bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens aan ons verstrekt. De gemeente zal deze gegevens alleen verwerken indien dat is toegestaan vanuit een specifieke wettelijke uitzondering en gebaseerd is op één van de genoemde wettelijke grondslagen.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Delfzijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen persoonsgegevens met derden

De gemeente Delfzijl verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Delfzijl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Delfzijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid. Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het verlies. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een dergelijk incident, meld dit dan direct bij de gemeente.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken. Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor dient u een verzoek te doen bij de gemeente. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken reageren. Dit verzoek dient u te richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming waarvan de contactgegevens onder aan deze pagina staan. Het is belangrijk dat u zich daarbij kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijze van legitimeren

Wanneer u via e-mail of per brief een dergelijk verzoek doet dan kunt u zich legitimeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen (respectievelijk ingescand of op papier) die als kopie kenbaar mag zijn gemaakt en waarbij het BSN onleesbaar gemaakt mag zijn. Bij een verzoek via e-mail of per brief vragen wij u om een telefoonnummer bij te voegen waarop u het beste te bereiken bent. Om uw privacy te waarborgen kunnen wij u bellen om vast te stellen dat wij inderdaad met de juiste persoon te maken hebben.

In het geval u telefonisch een verzoek doet dan wordt op dat moment met u overlegd hoe u zich het beste kunt legitimeren. Voor een verzoek via de balie wordt u verzocht zich aldaar te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Wat in ieder geval als geldig legitimatiebewijs wordt geaccepteerd zijn een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Uw websitebezoek

De gemeente Delfzijl gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via gemeente@delfzijl.nl of via telefoonnummer 14 0596. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacygerelateerde vragen.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via:
E-mailadres: fg@delfzijl.nl
Telefoonnummer: (0596) 69 11 34
Postadres: Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl
Gelieve in de aanhef het vermelden "T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming"

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.